สถานที่น่าสนใจ


บ่อน้ำทิพย์
สถานที่ๆหลวงพ่อพระร่วง  วิเสเสอิ  ธุดงค์จาริกมา และอธิฐานปักกลด

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

หลวงพ่อใหญ่

หอระฆัง

พระอุโบสถ

ห้องสมุดชุมชน

โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน เป็นโรงเรียนในพระพุทธศาสนา

เมรุ

บริเวณหน้าวัด

ความร่มรื่น  ภายในวัด  เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ ที่พระเณรช่วยกันดูแลรักษา

ร่มเย็น  หน้าศาลาการเปรียญ