ธรรมะประจำวัน
ทำ ๒ อย่าง บ้านเราก็มีสุข
mahajanaka16-04

ทุกวันนี้ เราทั้งหลายต้องพบกับเรื่องวุ่นวายใจ ไม่ว่าจะความเป็นอยู่ในสังคม การทำมาหากิน สภาพความแตกแยกในบ้านเมือง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ หากดูที่ต้นตอแล้วใช้ปัญญาวิเคร...

อ่านต่อ

สันโดษ...เคล็ดลับของความสุข
88

เคล็ดลับของความสุขที่คนเรามักจะมองข้ามไปคือ “ความสันโดษ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่นี่ เดี๋ยวนี้อวิชชา ความไม่รู้ และตัณหาความทะยานอยากเป็นสิ่งที่ป...

อ่านต่อ

สาระแห่งชีวิต คือรักและเมตตา
77

ชีวิตคือความรัก  ชีวิตคือความรัก   ชีวิตที่ปราศจากความรัก ไม่ใช่ชีวิต ความรักคืออาหารใจ   ความรักสร้างชีวิตความรักหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ ตามหลักทางพระพุทธศาสนากล่าวไ...

อ่านต่อ

จิตคือพุทธะ
66

พระพุทธเจ้าทั้งปวง และสัตว์โลกทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นอะไรเลย นอกจากเป็นเพียง จิตหนึ่ง นอกจาก จิตหนึ่ง แล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลย จิตหนึ่ง ซึ่งปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที...

อ่านต่อ

โลกสัตว์เดรัจฉาน
55

อบายภูมิอันดับสุดท้ายที่มีชื่อว่า ติรัจฉานภูมิ หรือโลกเดรัจฉาน ที่ชื่อว่า ติรัจฉานภูมิ ก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในภูมินี้ มีความชื่นชมยินดีในเหตุ ๓ ประการ ...

อ่านต่อ

กว่าจะได้เกิด
44

พระพุทธองค์ ตรัสไว้ว่า  สิ่งที่ได้ยากของสัตว์นั้นมี  ๔  ประการ คือ ๑.  การได้เกิดมาในแดนเขตของพระพุทธศาสนา ๒. การได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ๓. กา...

อ่านต่อ

อสุรกาย กระหายน้ำ
33

มีอสุรกายตนหนึ่ง  มีความกระหายน้ำมานานนักหนา  จนท่องเที่ยวเรื่อยมาจนถึงมหาคงคาอันกว้างใหญ่  เมื่ออสุรกายเห็นแล้วซึ่งน้ำ  ก็รีบลงไปในมหาคงคานั้นทันใดแต่กระแสชลกลับกลายเป็น...

อ่านต่อ

ความเหมือนที่แตกต่าง
11

บนโลกใบนี้มีศาสนามากมาย  แน่นอนว่าทุกๆศาสนานั้นต่างสอนให้ผู้นับถือเป็นคนดี  มีการสวดขอพรบูชาด้วยสิ่งของต่างๆ เพื่อขอพรจากสิ่งที่ตนเคารพนับถือ  ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาหนึ่งที...

อ่านต่อ

โทษนั่นโทษนี่
22

ปัญหาเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน คนดำคนขาวบางคนทำการงานไม่สำเร็จตามความตั้งใจ ขาดทุนบ้าง ถูกเขาโกงบ้าง บางคนกำลังจะได้ทรัพย์จากการทำงานในวันพรุ่งนี้ แต่ก็มีอุปสรรค...

อ่านต่อ