ประวัติ


ข้อมูลของวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  ตั้งอยู่ที่  ๕๙ หมู่ ๖ ถนนสุขาภิบาล ๕ ซอย ๓๒ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
(เป็นวัดราช) มหานิกาย  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนพัฒนา  ปัจจุบัน
มีพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ สุกิจฺโจ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มีพระภิกษุและสามเณรอยู่จำพรรษาในอาวาส  จำนวน  ๒๕  รูป/องค์  ภายในวัด  มีโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล๑ จนถึงชั้นประถมปีที่๖ โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเป็นโรงเรียนในพระพุทธศาสนามีเด็กอยู่ในความรับผิดชอบ ๑๕๐  คน
โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สังกัดวัดพรพระร่วงประสิทธิ์และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

โครงสร้าง ศพ.อ

พระครูพิทักษ์ รัตนานุกิจ       (ผู้อำนวยการ)
พระมหากิตติพงษ์  กิตฺติวํโส  (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
พระอภิชาติ   จนฺทสาโร        (เลขานุการ)
พระวีรพล   อภิวณฺโณ          (ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณ ลมัย   เชื้อแก้ว
คุณ ยุรีย์   ซึจิยะ
คุณ มลชนก   พงษ์ภัคชุติมา
อาจารย์ รัชนิศ   โกสุมา
คุณ ชนันพร   ยิ้มมั่น

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณ  ปวีณา   หงสกุล

คณาจารย์ผู้สอน

พระอภิชาติ   จนฺทสาโร       นักธรรม  เอก  (สวดมนต์สมาธิ)
พะวีรพล   อภิวณฺโณ           นักธรรม   เอก  (ธรรมวิภาค)
พระอนุสรณ์   เขมปญฺโญ     นักธรรม   เอก  (เบญจศีลเบญจธรรม)
พระวิรัตน์   สุรปญฺโญ         นักธรรม   เอก  (พุทธประวัติ)
สามเณรเชิดพงษ์  บัวทอง    นักธรรมตรี      (พี่เลี้ยง)
สามเณรชิตพล    บัวทอง     นักธรรมตรี       (พี่เลี้ยง)
คุณบุญชู   จันทร์แสงศรี       ปริญญาตรี ธ.ศ เอก  (ศาสนพิธี)
คุณสุรินทร์  เหลือประเสริฐ   (โภชนา)

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมี หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ (พระโอรสในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมทีที่ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอบางเขน ตำบลออเงิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่บริเวณตั้งวัดเป็นทุ่งนา หลวงพ่อพระร่วงวิเสเสอิ ได้เดินธุดงค์มาปักกลดเจริญสมณธรรมบริเวณนี้ ท่านได้ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในย่านนี้ จนมีญาติโยมที่พบเห็นปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของท่าน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่าน จึงดำริชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงถวายที่ดินให้ท่าน และให้ท่านเป็นผู้นำในการก่อตั้งวัด  ซึ่งในสมัยนั้น บริเวณนี้การคมนาคมสัญจรไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องยากลำบากเพราะยังไม่มีถนนหนทาง ต้องอาศัยคลองเดินทางโดยทางเรือ ตามคลองน้อยใหญ่ ในหน้าฝนและหน้าน้ำ ในหน้าแร้งต้องอาศัยคันนาเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านบริเวณนี้ พุทธศาสนิกชนชาวย่านนี้ เมื่อมีกิจคิดอยากจะบำเพ็ญทำกุศลก็จะเดินทางไปยังวัดเหล่านี้ เช่น วัดออเงิน วัดบึงพระยาสุเรนทร์ วัดหนองผักชี เป็นต้น ซึ่งเป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งการบำเพ็ญศาสนกิจของชาวพุทธในย่านนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากต่อมา มีโยม สำเภา ฟักเหลือง เป็นผู้นำชักชวนญาติโยม พี่น้องที่อาศัยในบริเวณนี้ถวายที่ดิน แด่หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ให้ท่านเป็นผู้นำในการสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้

ประกอบด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วม ๔ ท่าน คือ

๑. นางสำเภา ฟักเหลือง ถวายที่ดิน ๗ ไร่ ๙ วา ตามหนังสือโฉนดที่ดินที่ ๖๖๑๕ พ.ศ. ๒๕๐๘
๒. นางผาด – นายแก้ว ไม้แก้ว ถวายที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งาน ๗๕ วา ตามหนังสือโฉนดที่ดิน ๑๒๙๕๖
๓. นายสาย พุ่มเรือง ถวายที่ดิน ๓ ไร่ ๕๘ ตารางวา ตามหนังสือโฉนดที่ดิน ๑๐๘๙๙
๔. นายพุ่ม ดิษบรรจง ถวายที่ดิน ๓ ไร่ ๘๕ วา ตามหนังสือฉนดที่ดิน ๑๓๔๒๙
รวมที่ดินทั้ง ๔ แปลง จำนวน ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๔๘ วา

 

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ได้ดำรงเจริญเรื่อยมาตามลำดับ จนถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

๑. หลวงพ่อพระร่วง วิเสเสอิ ผู้ก่อตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๐๘ – พ.ศ. ๒๕๐๙
๒. พระครูสมุห์หรุ่น กิจฺจสาโร รูปที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๑๙
๓. พระธนู ธนสีโล รูปที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๓๐
๔. พระปั่น สุจิณฺโณ รูปที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๔๖
๕. พระอธิการชั้น ภทฺทวโร รูปที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตสายไหม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๗. พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ สุกิจฺโจ รูปที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๔

 

หลวงพ่อพระร่วง   วิเสเสอิ
ผู้ก่อตั้งวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

พระครูสมุห์หรุ่น    กิจฺจสาโร

 

พลวงปู่ปั่น   สุจิณฺโณ

 

พระอธิการชั้น   ภทฺทวโร