พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตร แก่นักเรียนและผู้ให้…

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕