วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ขออนุโมทนาบุญ

คุณ สมัย ลี้สกุล,
คุณ ไพจิตร รัตนานนท์ ,
คุณ ปกรณ์ ลี้สกุล
เจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์