พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ภิกษุสามเณร
และ อุบาสกอุบาสิกา ญาติโยม ชาวพรพระร่วงประสิทธิ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม