ทำ ๒ อย่าง บ้านเราก็มีสุข

ทุกวันนี้ เราทั้งหลายต้องพบกับเรื่องวุ่นวายใจ ไม่ว่าจะความเป็นอยู่ในสังคม
การทำมาหากิน สภาพความแตกแยกในบ้านเมือง สิ่งต่างๆ เหล่านี้
หากดูที่ต้นตอแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ จะเห็นว่า
ปัญหาทั้งหลายที่เกิดนั้นมาจาก ความอยาก คือ อยากได้ อยากมี
ไม่อยากเป็นอย่างนั้น ไม่อยากเป็นอย่างนี้ เมื่อ ตัณหา
ความอยากมาคลอบงำจิตใจ การแก่งแย่ง ชิงดีหาผลประโยชน์ ก็เกิดขึ้น
ปัญหาความวุ่นวายก็ตามมา และที่สุดเราทั้งหลาย ก็ตื่นร้อน นอนก็ทุกข์
หากแต่เราทั้งหลาย รู้จักคำ ๒ คำ คือ ให้ และ รับ ความเดือดร้อนในสังคม ก็คงจางไปได้ ที่ว่า ให้ คือ เราต้องรู้จักแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน การให้ มีหลายประการ เช่น ให้โอกาสแก่ผู้อื่น ให้ทุนทรัพย์แก่ผู้ยาก โดยเฉพาะการให้อภัยซึ่งกันและกัน
เปลี่ยนความเกียจชัง เป็นความรัก เปลี่ยนความโกรธเป็นสงสาร เป็นต้น
ส่วนคำว่า รับ คือการที่เราทั้งหลาย ได้มีโอกาส รับน้ำใจของผู้อื่น
ก็ต้องรู้ตอบแทนคุณ ของผู้มีอุปการะ รู้รักษาน้ำใจของผู้ให้
ทำโอกาสที่ได้รับนั้นให้สุดกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง หรือ การเรือน ก็ดี
ถ้าสังคมไทย และเราทุกคน รู้จักให้ และรู้จักรับ ด้วยความจริงใจแก่กัน
เราทั้งหลายจะมีแต่ความสุข และเป็นสุขที่ยั่งยืน