สันโดษ…เคล็ดลับของความสุข

เคล็ดลับของความสุขที่คนเรามักจะมองข้ามไปคือ “ความสันโดษ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่นี่ เดี๋ยวนี้อวิชชา ความไม่รู้ และตัณหาความทะยานอยากเป็นสิ่งที่ปิดบังทำให้เรามองไม่เห็นวิถีแห่งความสุขอันเกิดจากความสันโดษความสันโดษ เป็นมงคลข้อที่ 24 ในมงคล 38 ประการมงคลเป็นเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติ

ความสุขอันเกิดจากความสันโดษนั้นเราไม่ต้องแสวงหาอะไรนอกตัวเรา
ไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิม เราเพียงแต่เปิดใจให้กว้างยอมรับความจริงตามธรรมชาติ ด้วยจิตใจที่เป็นธรรมแล้วยินดีพอใจในสิ่งที่มี ที่เป็นที่หามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักคิดดี คิดถูก เท่านั้นแหละ

ความสันโดษ อันเป็นบ่อเกิดของความพอใจสุขใจมันก็ผุดขึ้นมาเอง โดยอัตโนมัติ ที่นี่ เดี๋ยวนี้