กว่าจะได้เกิด

พระพุทธองค์ ตรัสไว้ว่า  สิ่งที่ได้ยากของสัตว์นั้นมี  ๔  ประการ คือ

๑.  การได้เกิดมาในแดนเขตของพระพุทธศาสนา

๒. การได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

๓. การที่บุคคลมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

๔. การได้บวชในพระพุทธศาสนา

ทั้ง ๔ ประการนี้ยากที่สัตว์จะได้พบ  พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบความยากในการเกิดของสัตว์  ว่า  เหมือนบุคคลโยนห่วงไปที่กลาง มหานทีทะเลใหญ่  แล้วคอยให้เต่าที่มีอยู่ตัวเดียวในทะเลนั้น  ผุดขึ้นมาที่กลางห่วง  ที่สำคัญ เต่านั้นเป็นเต่าตาบอดทั้งสองข้าง  การเกิดของมนุษย์ยากกว่าการโผล่ขึ้นมาของเต่าเป็นร้อยเท่า

แต่เราหลายคน  กลับใช้ชีวิตด้วยความประมาท  บางคนฆ่าตัวตายบ้าง  ดูถูกตัวเองว่าเกิดมาจนบ้าง  บางคนสร้างบาปอกุศลกรรม  เช่นฆ่าสัตว์  ลักขโมย  เป็นต้น บางคนน้อยใจตัวเอง  ว่าเกิดมาเป็นคนอาภัพบุญน้อยด้อยวาสนา  ทั้งๆที่ กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นมันยากมาก  ต้องสร้างบุญมามิใช่น้อย  เพราะฉะนั้นจงยินดีในการเกิดของตนเถิด  และจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  เร่งรีบสร้างคุณงามความดีให้สุดกำลังเถิด