ค่ายพุทธบุตร


การเข้าค่ายคุณธรรม คือ การที่เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปัญญา ฝึกดัดตัวดัดใจ
ให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
โดยการยอมตนเป็นศิษย์ ของพระภิกษุสงฆ์

 

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์  และพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  ท่านเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ มาให้กำลังใจ  และเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน

ที่งานพระอาจารย์ที่ปฏิบัติงานการอบรม

ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะ มอบตัวเป็นศิษย์

ประกาศตนว่า “ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย”

หลวงพ่อเจ้าอาวาส  คอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ อิอิ..

เริ่มปฏิบัติการ 555

การอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องสร้างกฎระเบียบ ทำสัญญาใจกันก่อน

พระอาจารย์ พาเนินด้วยสติ

ฝึกการถวายของแก่พระภิกษุ ตลอดจนการสนทนากับพระภิกษุ หนูควรทำตัวอย่างไร

กล้าทำกล้ารับ เปิดเผยความผิดของตน ที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน

ฝึกให้เห็นความสำคัญของการกราบพระ

สอนให้เห็นความสำคัญต่อการวาจา เรียกว่า “วาจาภาษาดอกไม้”

ครูอาจารย์โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ คอยดูแลหากพระต้องการอะไร จะช่วยจัดหาให้ สาธุ…