ศีลจาริณี

บวชศีลจาริณี การบวชคือการละเว้นสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งปวง  สำรวมกายใจ  รักษาศีล เพื่อสั่งสมบุญกุศล
ไม่ทำชั่วทั้งปวง  ทำแต่ความดี  ทำจิตใจให้ผ่องใส

คุณครูรัชนิศ พร้อมนักเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์  เตรียมอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น
(  เห็นแล้วคิดได้ว่า  ชีวิตคนมีแค่นี้เอง  อาหาร  ยา  เสื้อผ้า  ที่นอน  )

ศีลธรรมตั้งมั่นอยู่ที่ไหน  ความสงบร่มเย็น  เกิดที่นั่น

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  เอาบุญให้ บิดามารดา  และสัพพสัตว์ทั้งปวง

ใช้ชีวิต  คิดทำ  จำดี  มีเหตุผล  ยืนเดินนั่งนอน อย่างมีสติ เหยียบรู้ ยกก็รู้
เมื่อรู้   และเห็น  ก็วาง.. บุญในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันวิสาขบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ทรงประสูติ  ตรัสรู้  และ ดับขันธปรินิพพาน

ตั้งกายตรง เจริญสติ สำรวมจิต ไม่ให้ยินดียินร้าย ต่อสิ่งที่มากระทบ

ทำจิตให้ว่าง  กำหนดแสงเทียนที่ผ่านเข้ามาในเปลือกตา  ทำจิตให้เป็นอุเบกขา

มักน้อย  สันโดษ  ทิ้งสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือย วัตถุที่ทำให้สัตว์ต้องเวียนตายเกิดออก
คงเหลือแต่ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ก็สุขได้

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อาสาฬหบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

ฝึกเจริญจิตภาวนา

เงินซื้อบ้านหลังใหญ่ได้  ..แต่ซื้อความเป็นอยู่ที่สงบไม่ได้
เงินซื้อเตียงนอนหลังใหญ่ได้ … แต่ซื้อการหลับนอนที่เป็นสุขไม่ได้

เราเลือกการเกิดไม่ได้ … แต่เลือกที่จะทำความดีได้  ทำดีได้ดี .. ธรรมะสาธุ..