สามเณรแก้ว

สามเณรแก้ว โครงการบรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล
อดุลยเดช  และพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  ๒  เมษายน ของทุกๆปี  เปิดโอกาศให้เยาวชนได้เข้ารับการบรรพชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  และ
เพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา  ตลอดจนได้ศึกษาปฏิบัติ ศีล สมาธิ ปัญญา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โอกาศนี้  ขออนุโมทนาท่านสาธุชนทั้งหลาย  อันมี คุณโยม  สมัย   ลี้สกุล  เป็นต้น ทั้งอุบาสกอุบาสิกา ที่เห็นความสำคัญต่อพระรัตนตรับได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ตลอดจนอาหารคาวหวาน   ให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในบวรพระพุทธศาสนา เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ..สาธุ

รายชื่อเจ้าภาพสามเณรภาคฤดูร้อน  พ.ศ  ๒๕๕๔ 

  ชื่อ-สกุล เงิน-บาท 
                  1.                   นาง  บัวชุม – ร.ท.  สะอาด    อิ่มสอาด 1,000 
                  2.                   นาง  ทองอยู่    หน่อประทุม  1,000
                  3.                   นาย  สมศักดิ์   – นาง  ศรีวรรณ           นันทะโตวัฒนะ 1,500
                  4.                   นาง  ยุรีย์   – นาย  ฟูมิโต้    ซึจิยะ 2,000
                  5.                   คุณ  ศิรดา    แก้วกาญจน์ 100
                  6.                   นาง  น้อย    อินทร 100
                  7.                   นาย บุญสม – นาง  วาสนา    ทวี 200
                  8.                   นาย  สมชาย    โฆศิริมงคล 2,000
                  9.                   คุณ  ประภาพร   อาทิตย์พาณิชย์ 200
             10.               นาง  พัชรวัลย์    สิทธิพัชรเกษม 100
             11.               คุณ  เกณิกา    เสมแย้ม 1,500
             12.               นายจตุพล   อ่ำสุ่น –  นางสาว  กุลณัฐกานต์   เทียนรุ่งเรือง 1,000
             13.               คุณแม่  เถียน    จันทร์สิงห์ 1,000
             14.               ด.ต.  ประพนธ์ – นาง  บุบผา    ไชยแสน 1,000
             15.               นาย  ลำเพย – นาง  ทนิตย์    กองสุดจิตร์ 1,000
             16.               นางสาว  ชนุตพร    จันทร์สิงห์ 1,000
             17.               นางสาว  ณัฐชา    จันทร์สิงห์ 1,000
             18.               ด.ต.  สุรชัย – นาง  พันธ์ปรินท์    จันทร์สิงห์ 1,000
             19.               คุณ  ภัสสรี    คงเจริญญา 1,000
             20.               นาง  รัตนา    ทองเรือง 100
             21.               คุณ  ชัยณรงค์    พิมสาร 20
             22.               นาง  ละม้าย    ดิษบรรจง 140
             23.               ครอบครัว  จิตสุภา    ผลัดมณี 1,000
             24.               นาง  พัชรมัย – นางสาว  นัดดา    ผลัดมณี 1,000
             25.               นางสาว  นริศา    สมบูรณ์ 1,000
             26.               นาง  ปราณี    ซีกกลืน 1,000
             27.               นาง  กาบแก้ว    เต็งคิว 1,000
             28.               นาง  สุวรรณ – นาย เคล้าส์    เอลิสสาท 1,000
             29.               นาง  พัชรภรณ์    เกอเบิล 1,000
             30.               นางสาว  สัมฤทธิ์    คนแคล้ว 1,000
             31.               คุณ  อุบลศรี    หมีเม่น 1,000
             32.               นาง  อุไรวรรณ    เพชรคุ้ม 1,000
             33.               คุณแม่  อรุณ    เสกรัมณ์ 1,000
             34.               ครูเทวัญ    สุวรรณประทีป 1,000
             35.               ครูขนิษฐา    จันโทภาส 500
             36.               ครูสาวิตรี    สิงห์ใหม่ 500
             37.               ครูโสพิศ    ปิ่นป้อง 500
             38.               ครูรัชนิศ    โกสุมา 500
             39.               บจ ก.  วัชรการุณ  3,000
             40.               พระคำตั๋น 150
             41.               คุณแม่  แจ๋น 300
             42.               ห้างหุ้นส่วนสามัญ  จี  เอ็ม  ที  ดีไซน์โปรดักส์ 1,000
             43.               นาย  กัมพล    สงเคราะห์ 1,000
             44.               คุณ  จิรนันท์    บัวทอง 1,200
             45.               นาย  พลกฤษณ์    ทองคำ 500
             46.               ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 120
             47.               พระ รณชัย 2,050
             48.               นาง  อุทัยรัศ    ประสพเนตร 1,000
             49.               คุณ  สุรชัย   วุฒวรรณ – คุณ  สุกัญญา    คำชม 1,000
             50.               คุณ  รัตนาภรณ์ – สมร – ทรงพล    แสงสาร 1,000
             51.               นาง  ภาวนา    จันทวรรณ 1,000
             52.               นาง  ธนพร    ขวัญเมือง 500
             53.               นางสาว  วรรณา    ประทุม 200
             54.               นาง  สมคิด    แตงอ่อน 1,000
             55.               นาย   จำนน    ตันสมรส 1,000
             56.               นาย  ณรงค์ศักดิ์    แสนสุวรรณ 1,500
             57.               นางสำเภา    ฤกษ์จันทร์ 1,240
             58.               คุณ  วิโรจน์    เชี่ยวชาญ 300
             59.               คุณพ่อ สละ    หมู่พิทักษ์ 500
             60.               นาง   มาลัย    พ่วงรอด 1000
             61.               นางสาว  กุลิสรา    ทองประสงค์ 1,000
             62.               พ.ท.  กฤษฎา –  คุณ  อุไร    แก้วผลึก   4,000
             63.               คุณ  บุญเสริฐ    สุทธิประภา 1,000
             64.               คุณแม่ เหรียญ    พึ่งพิศ 1,000
             65.               คุณ  อำนวย    พึ่งพิศ 1,000
             66.               นาย  สหภัส – นาง  ชนาภา    สหภัพปภพ 1,000
             67.               นาย  ประทุม    เนียมปาน 1,000
             68.               คุณ  ราชินทร์    มะปัญญา – คุณ อริสรา    หอมสุวรรณ 300
             69.               จ.ส.อ. วินัย – คุณ สาย   ดนตรี 700
             70.               คุณ  วิชิต – คุณ  พรรณิภา   สุขนิรันดรจงมี 6,100
             71.               ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 280
             72.               นาย  เอกราช    เนื่องอาชา 100
             73.               คุณ  สุนสุนีย์    อินทนาศักดิ์ 100
             74.               นาย  อภินันท์ – นาง  สมถวิล    อำนาจ 20
             75.               คุณ  สุวีรยา – คุณ เอนก    จงเจริญ 500
             76.               นาย  อนันต์   สองคอน 20
             77.               พระ ชุบ    ขนฺติธโร 3,000
             78.               นางสาว  ศุภวรรณ์   ชนปราชญา 13,000
             79.               นาย  สุชาติ    กลัดกลีบ 2,000
             80.               คุณ  นฤดี    ศรีเทา 1,000
             81.               นางสาว  ทวี    สุขสว่าง 1,000
             82.               ครอบครัวอนันตรัมพร 1,000
             83.               คุณ  มาลัย    รวยธนพานิช 600
             84.               คุณ  พรจันทร์    มากเฟื่องฟู 500
             85.               นาย  ชิต    ภูริรักสกุล 100
             86.               นาง  อังคณา    แช่มโชติ 100
             87.               นาง  ปราณี    เทียนคำศรี 1,000
             88.               นาย  สมหวัง – คุณ  ปิยพัชร    เมืองโคตร 1,000
             89.               นาย  เอกบดินทร์ – นางสาว  อุมาภรณ์   สมขันธ์ 1,500
             90.               คุณ  รฐวิศร    กิจกาญจนะโตน์ 1,000
             91.               คุณ  ลัดดา    อินไชย 100
             92.               ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100
             93.               นาง  ธนทร    ปานประสงค์ 500
             94.               ด.ช.  เกียรติภูมิ    เกียรติศิริ 1,000
             95.               คุณ  รัตนา    อินจัน 100
             96.               คุณ  ชาติ     (  ตลาดโบ๊เบ๊  ) 100
             97.               คุณ  วารุณี    โยธารัทย์ 100
             98.               ด.ช.  ธนพงศ์    สุวรรณวิหค 200
             99.               คุณ  สุวิทย์    พลสังข์ 100
         100.          คุย่าวรรณ    ศรีคง 100
         101.          ร้าน  O s N  Boren 200
         102.          คุณ  วีระชัย – คุณ  เพ็ญพร    อัศววรชัย 1,000
         103.          นาง  องุ่น    มหายศ 3,500
         104.          นาย  ฉลอม  – นาง  ประนอม    เงินเทศ 3,000
         105.          นาง  อนงค์    บุญศรี 1,000
         106.          นาง  ลำจวน – แพรศรี – นายต๋า    พุทธิมูล 1,000
         107.          คุณ  อริสรา    หอมสุวรรณ 1,000
         108.          คุณ  สาคร    วรรฒนะ – คุณ  ฐานันยา    ลาภสถาพรกุล 1,000
         109.          นาย  เอกอนันต์    พิศาลกิจวนิช 7,300
         110.          คุณ  ลำพัน    บุญใบ 1,000
         111.          คุณ  พีบงค์ภัค    ธนมาประสิทธิ์ 1,000
         112.          คุณ  ปริชมน    กนกสุรดานนท์ 13,000
         113.          นาง  สุพี    พุ่มประเสริฐ 1,100
         114.          นาง  ประดับ    ปั้นสง่า 100
         115.          คุณ  มานพ – คุณ  สงวน    เดชรอด 200
         116.          พ.ต.ท.  ธรกฤต    กนิษรุกุล 1,000
         117.          นางสาว  สุธาทิพย์   เวียงคำ 3,000
         118.          ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000
         119.          คุณ  สิทธิพร – ณัฐณิชา    สดพุทธ 1,050
         120.          นางสาว จิราภรณ์    ปานดี 200
         121.          คุณย่าหอม    เดชรอด 50
         122.          ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200
         123.          นาย  มานพ   กระสังข์ 1,000
         124.          นาง  รันดร    แสงเพ็ชร 1,000
         125.          คุณ  ประศิทย์    ฮ่วมแบะ 200
         126.          นาย  บุญส่ง    สกุลโชติ 1,000
         127.          นาย  สุวิช – นาง  วิยดา    แสนนาม 1,000
         128.          นาย  บุญเพ็ง    รักวงศ์ษา 1,000
         129.          นาง  ไศลรัตน์    กิ่งสกุล 1,700
         130.          นาง  อารี    แสนเครือ 1,000
         131.          นาง   จวง    ปลื้มจิตต์ 1,000
         132.          นาง  ละมัย    พรรณสนธิ 300
         133.          นาง  พรรษา    สำรวมรัมธ์ 1,070
         134.          พระ อำนาจ    ปริสุทฺโธ 2,100
         135.          คุณ  สมัย    ลี้สกุล 50,000
         136.          นาง อุบล    บุญทิพย์ 1,040
         137.          นาง  สุขใจ    พงษ์เดช 200
         138.          คุณ  มุกดา    อุบลบาล 140
         139.          นาย จันทร์   เสนาวงศ์ 100
         140.          คุณ อำพรรณี    เสนาวงศ์ 200
         141.          นาย ปรีชา    แสงแก้ว 100
         142.          นาง  ปราณี    พวงมาลัย 1,000
         143.          นาง  ดวงเดือน    ธูปพุดซา 1,000
         144.          น.ส  น้ำทิพย์    บำชัย 100
         145.          นาง  น้อย    หวังประสพกลาง 1,000
         146.          นาง โนรี    ทาทะวงศ์ 100
         147.          น.ส  นุชภา     นิกรพันธ์ 1,000
         148.          นาง  กัลยา    ธรรมวิลา 100
         149.          นาง  สมจิตร    มีสมวิชย์    100
         150.          นาง  นฤมล    ผิวจันทร์ 100
         151.          นาย  บุญเสริฐ    สุทธิประภา 20
         152.          นาง  ภัค    บุตสิดาวงค์ 1,000
         153.          นาย  วิชิท    คนเพียร    1,000
         154.          นาง  ประหยัด    มีอรุณ 500
         155.          นาง  นิตยา    วันนิตย์ 400
         156.          ด.ต  สมชัย    ปัดภัย 300
         157.          คุณ  ภิรมย์    ปานประสงค์ 1,000
         158.          คุณ  สุพจนื    หอมวานิชกุล 1,400
         159.          คุณ  รัตนา    ลัดพุทธ 1,000
         160.          น.ส  สุวรรณ์    แดงกุลา 1,000
         161.          น.ส  วาสนา    ลำเสมอ 1,000
         162.          น.ส  อัญชลี    ดิบดี 1,050
         163.          คุณ  วัชรพันธ์    โกสินพันธ์ 1,000
         164.          คุณ  ชุติมา    น้อยแก้ว 100
         165.          คุณ  รัตนาพร    สหรัฐ 330
         166.          นาย  สมมาตร    งามขำ 200
         167.          คุณ   จรรยารัตน์    ยอดสาย 465
         168.          นาย  อัครพล    สุวรรณประสพ 500
         169.          นาง  สัมฤทธิ์    พุ่มเรือง 1,000
         170.          นาย   ไพโรจน์    เจียมไพเราะ 500
         171.          นาง  ประภาศรี    จันทรสุข 100
         172.          ผู้ไม่ออกนาม 600
         173.          นาง  ปราณี    ฟองวิเศษ 100
         174.          นาย  ไชยยศ    โสธรวงศ์ 100
         175.          นาง  จันทร์    เนื้อทอง 200
         176.          ร.ต.ต.  พจน์    จันทร 200
         177.          นาย  ณัชวุฒิ    วชิรศรีสุนทรา 100
         178.          ผู้ไม่ออกนาม 100
         179.          ส.ก.  ปราณี    เชื้อเกตุ 1,000
         180.          นาย  เกรียงศักดิ์    แสนชูปา 300
         181.          นาง  มณธ์    บุตรศรี 1,100
         182.          น.ส  สาวิตรี    ทำสุข 1,380
         183.          คุณ  สองมาศ    กิ่งใหญ่ 1,040
         184.          นาย  สุนันท์    สุรัตน 100
         185.          นาง  อ๋อนจันทร์    จรินชัย 100
         186.          นาง  ตองอ่อน    เริงพงษ์พันธุ์ 1,300
         187.          น.ส  อำพร    วรามิตร 1,300
         188.          คุณ  แอม 100
         189.          คุณ  บุญเรือน    โคมจันทร์ 70
         190.          ร้านเรือนชัยอะไหล่ยนต์ 1,000
         191.          คุณ  ลมัย    เชื้อแก้ว 3,000
         192.          คุณ  ปวีณา – เอกภาพ    หงสกุล 2,000
         193.          คุณ  อรนุช    แก้วผลึก 10,000
         

  

                     รายการค่าใช้จ่าย

ที่ รายการ ราคา
1 จีวร  10/330 3300
2 ที่หนีบของ total 90
3 หญ้าเทียม 450
4 ดินสอต่อไส้ 110
5 ดินสอดำ 89
6 คลิบหนีบบัตร 165
7 ปากกาไวท์บอร์ด 185
8 ป้ายชื่อ 270
9 ซองเอกสาร 41
10 แฟ้มซองพลาสติก 48
11 แฟ้มซองพลาสติก 48
12 สีชอล์ก 300
13 ฝาทรงเกลียว 20
14 ข้อต่อสายยาง 24
15 กระดาษทรายน้ำ 30
16 เทปผ้า 45
17 กระดาษห่อ 450
18 ถุงใส่จีวร 400
19 ผ้าขาว 200
20 แปรงสีฟัน 468
21 ยางลบการ์ตูน 190
22 สมุดปกภาพ 297
23 ดินน้ำมันก้อนใหญ่ 238
24 สบู่ลักส์สีขาว 157
25 ยาสีฟันใกล้ชิด 294
26 เทียนหอม 85
27 ดินสอต่อใส้ 135
28 ดินน้ำมันเล็ก 130
29 ของเล่นตัวต่อ 500
30 ยาประจำบ้าน 1380
31 เชือกฟาง 60
32 สมุดบันทึกปกแข็ง 75
33 สมุดบันทึกปกแข็ง 75
34 เอ4  ปกใส 175
35 ไฮยืน 32
36 น้ำยาอัดกลีบ ไฟน์ไล 22
37 ซองขาว 150
38 กระดาษ  เอ4 109
39 เจ้าคณะเขตสายไหม 5500
40 อาหาร 35000
41 หมอขวัญ 5000
42 ปี่พาทย์ 3500
43 กลองยาว 3500
44 ซักจีวร 900
45 ค่ารถรับส่งสามเณร 4000
46 ดอกไม้ + เทียนขาว 750
47 เครื่องบูชาบายศรี + ไหว้ครูปี่พาทย์ 500
48 อัดรูปสามเณร 1350
49 น้ำแข็ง ( รวม ) 3120
50 กรอบรูป 9/150 1,350
51 ถังน้ำใหญ่ +กระเช้า 2100+750

 

 

สรุป  รายรับ-รายจ่าย

           จำนวนเงินทั้งสิ้น                                  154,110    บาท

           ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการเป็นเงิน ทั้งสิ้น       78,304    บาท

           เหลือเงิน                                             75,806     บาท

                       ( เจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกบาทถ้วน )   

สำรวจเมื่อ  พุธที่  14  เมษายน  พ.ศ  2554

พระอภิชาติ    จนฺทสาโร

ผู้จัดทำรายงาน

 

เตรียมความพร้อม  นอนวัด ๕  วัน ท่องหนังสือ  ปรับสภาพจิตใจ ให้เข้มแข็ง

 

ใกล้ถึงเวลาทำขวัญนาคแก้ว

 

บิดามารดา มาพร้อมหน้า  คุณพ่อมนัส หมอขวัญ  เริ่มพิธีทางพระพุทธสาสนา

 

ท่านพระมหากิตติพงษ์  กิตฺติวํโส  ป.ธ. ๖  มาต้อนรับญาติโยมที่มาร่วมพิธี

 

ท่านพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  ท่านเจ้าอาวาส  เมตตาจุดเทียนบายศรีอันเป็นมงคล

 

หลวงพ่อ พระปริยัติวโรปการ  เจ้าคณะเขตสายไหม  เมตตาให้การบรรพชา

 

ขอขมาพ่อแม่

 

เจ้านาคน้อย  หัวใจของแม่

 

ลูกรักของพ่อ

 

สาธุชน  ร่วมกัน แห่เจ้านาคแก้ว ตัวน้อย

 

แห่นาคเข้าโบส

 

คุณปวีณา  หงสกุล  นำกล่าวคำถวายพระพร  และเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีบรรพชา

 

ในที่สุดก็เกิดรากเหง้าของพระภิกษุ  ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาขึ้น

 

บวชมาแล้วต้องศึกษาต้องเรียน  คือปริญัติ

 

เรียนแล้วรู้แล้ว  ก็ต้องนำมาใช้  คือ ปฏิบัติ

 

ผู้มี สติ  ย่อมเจริญทุกเมื่อ

 

 เนื้อนาบุญ ออกโปรดญาติโยม  หมู่บ้านนันทวัน

 

พระรัตนตรัยไปในทุกชนชาติ  สาธุ…

 

ศรัทธาของสาธุชน  หมู่บ้าน  จิรทิพย์

 

ท่านพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  ท่านเจ้าอาวาส  นำลูกเณรออกรับบาตร

 

พึงน้อมพระธรรม  เข้ามาในตัว…..อิอิ

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  ผ่อนคลายบ้าง

 

 เล่น  คุย  อธิบาย  ปรึกษาความในใจกับพระอาจารย์  ก่อนนอน

 

 ท่านพระมหา กิตติพงษ์  นำลูกเณรออกรับ ศรัทธาสาธุชน  ชุมชนวัชรปราณี  สาธุ..

 

รับอรุณยามเช้า

 

อาหาร  ทั้งเช้า  ทั้งเพล  อุดมสมบูรณ์

 

 

ทำวัตร เช้า-เย็น  อนุโมทนาให้พรญาติโยมรับหลัง

 ทำตามพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์นำให้ทำดี