ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับโล่เกียรติคุณ

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร

รับโล่เกียรติคุณ   จากกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม