พิธีปฐมนิเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พิธีปฐมนิเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖