พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 1 เมษายน 2555