วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  ตั้งอยู่ที่  ๕๙ หมู่ ๖ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
(เป็นวัดราช) มหานิกาย  ตั้งอยู่ในเขตชุมชนพัฒนา  ปัจจุบันมีพระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ  สุกิจฺโจ
เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีพระภิกษุและสามเณรอยู่
จำพรรษาในอาวาส  จำนวน  ๒๕  รูป/องค์  ภายในวัด  มีโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เปิดสอน
ตั้งแต่  อนุบาล ๑  จนถึงชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเป็นโรงเรียนในพระพุทธศาสนามี
เด็กอยู่ในความรับผิดชอบ ๑๕๐  คน  โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
สังกัดวัดพรพระร่วงประสิทธิ์  และ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ประมวลภาพ
ธรรมะประจำวัน